Χωρίς το κριτήριο του ενεργού αγρότη οι επενδύσεις μέσω Σχεδίων στις ΑΠΕ

Για τη δράση 4.1.3 που αφορά επενδύσεις στον τοµέα των ΑΠΕ µία από τις προϋποθέσεις ήταν ο υποψήφιος να είναι ενεργός γεωργός, κάτι που πλέον διαγράφεται. Το κριτήριο αυτό φαίνεται να αφαιρέθηκε κυρίως για τις ανάγκες σύστασης µονάδων βιοαερίου ή άλλων επενδύσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να µπορέσουν να µπουν σε αυτό το κοµµάτι χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι, που δεν λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις.

Αναλυτικότερα διαγράφεται η εξής παράγραφος στα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης επιλεξιµότητας του υποψήφιου φυσικού και νοµικού προσώπου:

«Στη δράση 4.1.3, για την τεκµηρίωση της ιδιότητας του ενεργού γεωργού, ο υποψήφιος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση επαγγελµατία γεωργού από το Μητρώο Αγροτών και ΑγροτικώνΕκµεταλλεύσεων ή βεβαίωση ότι έχει λάβει ενιαία ενίσχυση για το έτος 2016. Σε περίπτωσηαδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω, πρέπει να αποδείξει ότι οι γεωργικές του δραστηριότητες δεν είναι ασήµαντες ή ότι ο κύριος επιχειρηµατικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 147)». Πηγή
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποίηση