ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο υπουργείο Ναυτιλίας

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, πέντε κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης:
– Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
– Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου:
– Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
– Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου:
Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧΕΖΕΣ.

β) Για τους πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 363/1998 (Α΄ 242).

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, ως ισχύει).

Να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα 50 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1970 και μετά.

Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που προκηρύσσεται και θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από την Υγειονομική Επιτροπή Απογεγραμμένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ).

Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ως ισχύει, ήτοι:

(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

(γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.

(δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

(ε) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

(στ) Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να κατέχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των εδαφίων (β) και (γ)
της παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (26 Α΄) :

• Για τον κλάδο Κυβερνητών πλοηγίδων : (α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και (β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών

• Για τον κλάδο Μηχανοδηγών πλοηγίδων:
(α) Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και (β) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Μηχανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ανώτερα των απαιτουμένων στην παρούσα προκήρυξη δεν γίνονται δεκτά (ΣτΕ 675/2001).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εμπρόθεσμα, τα εξής δικαιολογητικά:

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να
φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί για έως δύο εκ των προκηρυσσομένων θέσεων. Η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση.

2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

3) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.

4) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των οριζομένων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ)

5) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων με τα στοιχεία του ναυτικού, καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται στο
μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

6) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ως ισχύει, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα
απορρίπτεται, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

7) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ναυτικό φυλλάδιο είναι σε ισχύ, από ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ 1ο (2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 3ος όροφος) ή από τις κατά τόπον αρμόδιες Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λιμεναρχεία).

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω αναφερόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους, με ανάρτηση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr),είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο 102, 1ος όροφος) είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2
Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η προκήρυξη εδώ

Γίνετε μέλος στην ομάδα «ΑΣΕΠ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ» για να μαθαίνετε πρώτοι τις νέες θέσεις εργασίας

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοινοποιήστε το άρθρο