137 Προσλήψεις σε Δημοσίους Φορείς – Προκηρύξεις

22 Προσλήψεις στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών, ως ακολούθως:

12 ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
10 ΥΕ Φύλακες

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 5, 2020

Η προκήρυξη εδώ

15 Προσλήψεις στο Δήμο Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από 27-05- 2020 ως και 04-06-2020 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρριανών στη Φιλλύρα τκ 693 00 ΣΑΠΕΣ . Υπεύθυνη για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Δήμου Ιωάννα Ευαγγέλου τηλ. 25313 52806. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου.

Η προκήρυξη εδώ

11 Προσλήψεις στην ΕΦΑ Κοζάνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 30/11/2020, και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για τον Αρχαιολόγο ΠΕ.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
10 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΥΕΚ Α’/75/2020), με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) στη διεύθυνση [email protected] και κατ’ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ, 50150 – ΑΙΑΝΗ (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800­1), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (//diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. (//culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Τπηρεσίας από 27-05-2020 έως 05-06-2020.

Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στην διαδικασία πρόσληψης, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (Α’75), τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης.

Η προκήρυξη εδώ

35 Υδρoνομείς στο Δήμο Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας για την αρδευτική περίοδο 2020, ανακοινώνει την πρόσληψη 35 Υδρονομέων Άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας (Γραφείο 16) για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας.
Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο).
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο).
Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο ).
Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
Βεβαίωση σπουδών για τέκνα έως 24 ετών εφόσον υπάρχουν και σπουδάζουν.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. , στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 – Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) για τις Κοινότητες του πρώην Δήμου Έδεσσας και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας , για τις Κοινότητες του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας.

Η προκήρυξη εδώ

20 Προσλήψεις στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών στα πλαίσια του έργου: “Δημοτικά Ιατρεία για ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με 20 άτομα διάρκειας 36 μηνών, ως ακολούθως:

18 ΠΕ Ιατροί
2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/05/2020-12/06/2020

Η προκήρυξη εδώ

34 Προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ως εξής:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2
ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ) 3
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου 6
ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας 23
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με «Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοΐου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α’/30-03-2020) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού» , μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης, ήτοι από Δευτέρα 01-06-2020 έως και Παρασκευή 05-06-2020.

Τα e-mails στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: [email protected] και [email protected]

Η προκήρυξη εδώ

Γίνετε μέλος στην ομάδα «ΑΣΕΠ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ» για να μαθαίνετε πρώτοι τις νέες θέσεις εργασίας

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοινοποιήστε το άρθρο

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο