400 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σας ενημερωνει ότι προκηρύσσονται πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη και τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2020 με το (στ) σχετικό.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανακατάταξης ή επανακατάταξης στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι οπλίτες και έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», ανεξαρτήτως του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, καθώς και ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε. -2- 3.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 30 Απριλίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Οι έφεδροι, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν με πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΝ/Β4.

β. Υποβάλλουν εβδομαδιαίως με τηλεομοιοτυπία (αριθ. FAX: 2106551096) ή με email ([email protected]), στο ΓΕΝ/Β4 τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Β», με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά έως την 30 Απριλίου 2020.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα- προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Α» ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά και επιμένουν στην κατάθεση τους, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΝ/Β4, αφού συνταχθεί σχετική πράξη επί της αίτησης για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αίτησης ή ελλιπές των τυπικών προσόντων- προϋποθέσεων, την οποία και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι έφεδροι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Α» και υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», καθώς και ένα ποσοστό έως 20% από τον πίνακα υπεράριθμων, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr), σχετικά με την παρουσίαση τους στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (ANYE) του Πολεμικού Ναυτικού ή στην πλησιέστερη στο τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς (αφορά μόνο όσους διαμένουν εκτός του Νομού Αττικής), αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων ΟΒΑ για τις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, όπως στο Παράρτημα «Γ». -3- 7. Πίνακες απορριπτέων και υπεράριθμων υποψηφίων, μετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr), προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με δική τους ευθύνη. 8. Με μέριμνα ΓΕΝ/ Β4 θα εκδοθεί απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία θα εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων και θα καθορίζεται η διάρκειά της. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται η Μονάδα, καθώς και η ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης της αμέσως επόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας επανακατάταξης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού. 9. Το ΓΕΝ/Β4 θα αποστείλει την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις Μονάδες ή τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, προκειμένου αφενός μεν οι Μονάδες να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους από τους ανακατατασσόμενους οπλίτες τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα, αφετέρου δε οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους εφέδρους σχετικό σημείωμα επανακατάταξης.

Οι Μονάδες ανακατάταξης ή επανακατάταξης να αναφέρουν στις Διευθύνσεις ΓΕΝ/Β4, ΓΕΝ/Ε3, ΓΕΝ/Β3 και ΓΕΝ/ΔΥΓ, στη ΔΝΕ και στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης εκάστου οπλίτη ή εφέδρου που ανακατατάσσεται ή επανακατατάσσεται αντίστοιχα, καθώς και κάθε άλλη μελλοντική μεταβολή τους (όπως αλλαγή σωματικής ικανότητας, διακοπή της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, απόλυση κλπ).

Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται διοικητικά από το ΓΕΝ/Β3 και τη ΔΝΕ. 12. Διοικητικά θέματα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, όπως στο Παράρτημα «Δ». 13. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξης για οποιονδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις, που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. -4- 14.

Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού με βάση την παρούσα απόφαση, απολύονται εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών, χωρίς δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μελλοντική προκήρυξη θέσεων για την επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο. 15. Χειριστές θέματος: Αντιπλοίαρχος (Ε) Νεκτάριος Χατζογιαννάκης ΠΝ, Τμηματάρχης Β4-Ι (τηλ.: 2106551409), Ταγματάρχης (ΝΟΜ) Αικατερίνη Κ. Τσαμαδιά, Τμηματάρχης Β4-ΙΙ (τηλ. 2106551424).

Οι προκηρυξεις ΕΔΩ

και  ΕΔΩ

Γίνετε μέλος στην ομάδα «ΑΣΕΠ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ» για να μαθαίνετε πρώτοι τις νέες θέσεις εργασίας

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοινοποιήστε το άρθρο

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο