55 Προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07­2021, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου νa καλύψει τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ’Κ.Υ.Α.Δ.Α.”

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά) από 30/12/2020 ώρα 00:01 π.μ. ημέρα Τετάρτη έως 31/12/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 23:59 μ.μ.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επιλογής σε ένα και μόνο κωδικό θέσης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της εμπειρίας.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν υπολείπονται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ανά ειδικότητα, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται από τριμελή επιτροπή (αριθ. πρωτ. 3601/22-04-2020 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΥΑΔΑ με ΑΔΑ: ΩΒΞ6ΟΡΘΟ-29Η ).

Η προκήρυξη εδώ

Γίνετε μέλος στην ομάδα «ΑΣΕΠ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ» για να μαθαίνετε πρώτοι τις νέες θέσεις εργασίας

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

Πηγή

Κοινοποιήστε το άρθρο