ΑΣΕΠ 5Κ/2019: Όλη η προκήρυξη – Δείτε πότε θα κάνετε αίτηση

ΑΣΕΠ 5Κ/2019: Πλήρωση τριάντα δύο θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) με την ΑΣΕΠ 5Κ/2019 ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πέντε θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) και ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Παρασκευαστών.

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαεπτά θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Παρασκευαστών και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 1. 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (401 ΓΣΝΑ) ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ):
 • Συντονίζει το έργο των ακτινοφυσικών και των τεχνολόγων-ακτινολόγων – χειριστών ακτινοθεραπείας του Τμήματος και κατανέμει την εργασία.
 • Μεριμνά για τη λειτουργική διασύνδεση των ασκουμένων αρμοδιοτήτων με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας του τομέα ακτινοθεραπείας του Τμήματος και της αποδοτικότητας των υπαλλήλων και επιβλέπει την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.
 • Εισηγείται στον προϊστάμενο Τμήματος σχετικά με ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του τομέα ακτινοθεραπείας.
 • Προγραμματίζει και ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ιατρικής φυσικής – ακτινοφυσικής και ακτινοπροστασίας στην ακτινοθεραπεία. – Συνεργάζεται στενά με το ιατρικό, τεχνολογικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό στο πλαίσιο της θεραπευτικής διαδικασίας.
 • Ασκεί την ιατρική φυσική σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και της διασφάλισης του ιατρικού και προσωπικού απορρήτου.
 • Αναλαμβάνει την κατά νόμο υπευθυνότητα ακτινοπροστασίας από κοινού με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου ακτινοθεραπείας έναντι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για την τήρηση των κανονισμών ακτινοπροστασίας και την απορρέουσα από αυτή ασφάλεια.
 • Συντάσσει μελέτες ακτινοπροστασίας και εκθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας για την έκδοση, μετατροπή και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εργαστηρίων ακτινοθεραπείας.
 • Γνωμοδοτεί σχετικά με διαρρύθμιση χώρων νέων εργαστηρίων ακτινοθεραπείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ακτινοπροστασία.
 • Σχεδιάζει και οργανώνει την εκτέλεση προγράμματος ελέγχων ποιότητας των συστημάτων ακτινοθεραπείας και του βοηθητικού εξοπλισμού, καθώς και της απόλυτης και σχετικής δοσιμετρίας, εφαρμόζοντας τα ισχύοντα πρωτόκολλα.
 • Συμμετέχει σε διαδικασίες θέσπισης και εφαρμογής προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας, εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης.
 • Συντάσσει, τεχνικές προδιαγραφές μηχανημάτων ακτινοθεραπείας, δοσιμετρίας και βοηθητικού εξοπλισμού και συμμετέχει σε ανάλογες επιτροπές εμπειρογνωμόνων.
 • Διενεργεί ελέγχους αποδοχής και βαθμονόμηση κάθε νέου συστήματος ακτινοθεραπείας καθώς και κάθε υφιστάμενου μετά από τροποποιήσεις.
 • Σχεδιάζει προγράμματα αντιμετώπισης ραδιολογικών ατυχημάτων και εκτάκτων αναγκών σχετικών με την ακτινοπροστασία. Εισηγείται διορθωτικές ενέργειες, συντάσσει έκθεση σε περιπτώσεις υποέκθεσης ή υπερέκθεσης ή ραδιολογικών ατυχημάτων και λαμβάνει μέτρα.
 • Σχεδιάζει και βελτιστοποιεί σχέδια ακτινοθεραπείας και σχετικές διαδικασίες και έχει την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια της δοσιμετρίας του ασθενούς, του υπολογισμού του χρόνου ακτινοβόλησης και της κατανομής της δόσης στον ασθενή. Σχεδιάζει και επιβλέπει την εφαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων.
 • Αξιολογεί την κάθε κλινική περίπτωση και συνεργάζεται με τους ακτινοθεραπευτές ιατρούς προτείνοντας το βέλτιστο σχέδιο θεραπείας για κάθε ασθενή.
 • Κατανοεί τη βαρύτητα των εισερχόμενων περιστατικών ταξινομώντας και ιεραρχώντας τα επείγοντα.
 • Συμμετέχει σε έρευνες και μελέτες και λαμβάνει μέρος στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
 • Τηρεί το αρχείο δοσιμέτρησης του προσωπικού. – Ανιχνεύει επιμορφωτικές ανάγκες και εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα ακτινοπροστασίας και φυσικής της ακτινοθεραπείας. – Σχεδιάζει/συμμετέχει σε ενέργειες επιμορφωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης.
 1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

 • Συμβάλλει στη διαλογή (triage) εκτιμώντας τη βαρύτητα των εισερχόμενων περιστατικών ταξινομώντας και ιεραρχώντας τα επείγοντα.
 • Ασκεί την νοσηλευτική πρακτική σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
 • Μεριμνά για την παροχή της κατάλληλης νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς και εκπαιδεύει τους συγγενείς σε μεθόδους ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών στο σπίτι.
 • Εφαρμόζει τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα και φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Συμμετέχει σε έρευνες και μελέτες και λαμβάνει μέρος στη σύναξη κατευθυντήριων οδηγιών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων.
 • Συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες και επιτροπές.

ΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ:

 • Διενεργεί δοκιμές σε δείγματα αρμοδιότητας του εργαστηρίου.
 • Καταγράφει, αναλύει και αξιολογεί δεδομένα των εργαστηριακών ελέγχων.
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει το απαιτούμενο από τη νομοθεσία σύστημα διασφάλισης ποιότητας
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους ελέγχου δειγμάτων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ή/και τη διεθνή βιβλιογραφία.

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

 • Ασκεί την νοσηλευτική πρακτική σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
 • Μεριμνά για την παροχή της κατάλληλης νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς και εκπαιδεύει τους συγγενείς σε μεθόδους ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών στο σπίτι.
 • Εφαρμόζει τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα και φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Πηγή

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποιήστε το άρθρο