ΔΕΗ: Προσλήψεις 456 ατόμων μέσω οκτώ προκηρύξεων

Σε προσλήψεις συνολικά 456 ατόμων μέσω οκτώ προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και λήγουν τις αμέσως επόμενες μέρες προχωρά η ΔΕΗ.
Ειδικότερα:
A) Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που εδρεύει στo 14ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης του δήμου Κοζάνης – Νομού Κοζάνης.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για τη ΔΕΘ/ΑΗΣ Καρδιάς

Υποβολή Αιτήσεων από Δευτέρα 29.07.2019 έως και Τετάρτη 07.08.2019

B) Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2019

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Η/ΥΠαράρτημα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 19.07.2019 έως και 29.07.2019

Γ) Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας (ΔΠΒΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλοι Γραφείων), (500), ΔΠΒΕ/Θεσσαλονίκη

26ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων(Υπάλληλοι Γραφείων), (501), ΔΠΒΕ/Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (502), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης, Ξάνθη

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (503), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης, Ξάνθη

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (504), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας, Καβάλα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (505), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας, Καβάλα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (506), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής, Κομοτηνή

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (507), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (508), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (509), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας, Ορεστιάδα

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (510), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών, Σέρρες

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (511), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών, Σέρρες

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (512), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς, Κιλκίς

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείων), (513), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης, Κοζάνη

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (514), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης, Κοζάνη

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (515), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Γρεβενών, Γρεβενά

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (516), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βέροιας, Βέροια

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (517), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας, Έδεσσα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (518), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών, Γιαννιτσά

4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (519), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών, Ν. Μουδανιά

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (520), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πολυγύρου, Πολύγυρος

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (521), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (522), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, Ιωάννινα

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (523), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας, Κέρκυρα

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (524), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας, Λάρισα

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (525), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας, Λάρισα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (526), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων, Τρίκαλα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (527), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου, Βόλος

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (528), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμία, Λαμία.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας και  σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε ένα από τα παρακάτω Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (500 έως και 520) : ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας, Αδριανουπόλεως 24, T.K. 551 33, Θεσσαλονίκη, (αρμόδιος κ. Πετρόπουλος Αντώνιος, τηλ.: 2310 482277 & 2310 454054).

2) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (521 έως και 523) : ΔΕΗ Ιωαννίνων, Υπηρεσία ΔΠΒΕ,/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, Χρ. Κατσάρη 4, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα, (αρμόδιος κ. Πανταζής Δημήτριος, τηλ.: 26510 38076).

3) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (524 έως και 528) : ΔΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας, Υπηρεσία ΔΠΒΕ,/Κλάδος Πωλήσεων Κ. Ελλάδας, Πατρόκλου 27, 2ος όροφος, Τ.Κ. 351 32, Λαμία, (αρμόδιες κ. κ. Μπαλαθούνη Χριστίνα & Χαλεπλή Αικατερίνη, τηλ.: 22310 25014 & 22310 25969).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 29-07-2019

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019

Παράρτημα Η/Υ

Παράρτημα

Δ) Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας (ΔΠΝΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου), (500), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, Πάτρα Αχαΐας

6ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου), (501), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, Πάτρα Αχαΐας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (502),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, Αίγιο Αχαΐας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (503), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Ζάκυνθος

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (504), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (505),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΗΒΑΣ, Θήβα Βοιωτίας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (506),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Λειβαδιά Βοιωτίας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (507),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ, Άμφισσα Φωκίδας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (508), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Αργοστόλι Κεφαλονιάς

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (509),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Κόρινθος

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (510),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΥΣ, Άργος Αργολίδας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (511),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (512),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, Σπάρτη Λακωνίας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (513),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΛΑΩΝ, Μολάοι Λακωνίας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (514),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, Φιλιατρά Μεσσηνίας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (515), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (516), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (517),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (518), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, Μοίρες Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (519), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ, Χίος Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (520),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ, Χίος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (521), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ, Σάμος Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (522),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ, Σάμος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (523), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (524), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (525), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (526), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (527), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΩ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (528), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΩ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (529), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΗΡΑΣ, Θήρα Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (530), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Χαλκίδα Ευβοίας

1ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (531), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Χαλκίδα Ευβοίας

1ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (532), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, Λίμνη Ευβοίας

1ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (533), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΥ, Σκύρος Ευβοίας.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε ένα από τα παρακάτω Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (500 και 501) : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, (Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22, Πάτρα, (αρμόδια κ. Λούντζη Αρετή, τηλ.: 2610 362611 & 2610 362612).

2) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (502) : ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, (Κορίνθου 113, T.K. 251 00, Αίγιο, (αρμόδιος κ. Δρουγούτης Ανδρέας, τηλ.: 26910 23755).

3) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (503) : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, (Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 291 00, Ζάκυνθος, (αρμόδια κ. Καμβάση Άννα, τηλ.: 26950 45222).

4) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (504) : ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Χαρ. Τρικούπη 13, T.K. 301 00, Αγρίνιο, (αρμόδια κ. Κατσιάδα Ελένη, τηλ.: 26410 30082).

5) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (505) : ΔΕΗ ΘΗΒΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΗΒΑΣ, (Ποτνίων 30, Ταχί Θήβα, T.K. 322 00, Θήβα, (αρμόδια κ. Ψούνη Ελευθερία, τηλ.: 22620 82112).

6) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (506) : ΔΕΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, (Σοφοκλέους & Φιλολάου, T.K. 321 00, Λιβαδειά, (αρμόδιος κ. Φερφύρης Γρηγόρης, τηλ.: 22610 87111).

7) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (507) : ΔΕΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, (Κορδώνη 15, T.K. 331 00, Άμφισσα, (αρμόδια κ. Τριάντη Μαρία, τηλ.: 22650 79021).

8) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (508) : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, (Αντώνη Τρίτση 70, T.K. 281 00, Αργοστόλι, (αρμόδια κ. Πολυζώη Λαμπρινή, τηλ.: 26340 24512).

9) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (509) : ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, (Αγίου Νικολάου & Δερβενακίων 2, T.K. 201 00, Κόρινθος, (αρμόδιοι κ. Βασιλείου Βασιλική & Μητσόπουλος Ιωάννης, τηλ.: 27410 40662 & 27410 40667).

10) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (510 και 511) : ΔΕΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, (Μπουμπουλίνας 26, T.K. 211 00, Ναύπλιο, (αρμόδια κ. Σαρρή Χαρούλα, τηλ.: 27520 97626).

11) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (512 και 513) : ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, (Θερμοπυλών 139, T.K. 231 00, Σπάρτη, (αρμόδιος κ. Νικόλαρος Γεώργιος, τηλ.: 27310 21046).

12) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (514) : ΔΕΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, (Χαρ. Φουρναράκη, T.K. 243 00, Φιλιατρά, (αρμόδια κ. Σουραβλή Σουλτάνα, τηλ.: 27210 60115).

13) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (515) : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, (Κ. Παπαδάκη 17, T.K. 741 00, Ρέθυμνο, (αρμόδιος κ. Αστρινάκης Γεώργιος, τηλ.: 28310 57863).

14) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (516 και 517) : ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Λατούς 5, T.K. 721 00, Άγιος Νικόλαος, (αρμόδια κ. Νικηφοράκη Αικατερίνη, τηλ.: 28410 86151).

15) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (518) : ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (Ελ. Βενιζέλου 14, T.K. 714 14, Τσαλικάκι, Γάζι Ηρακλείου, (αρμόδια κ. Κουρλετάκη Ευαγγελία, τηλ.: 2810 264660, εσωτ.104).

16) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (519 και 520) : ΔΕΗ ΧΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ, (Έλενας Βενιζέλου 43, T.K. 821 00, Χίος, (αρμόδια κ. Κωστάζου Δέσποινα, τηλ.: 22710 44367).

17) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (521 και 522) : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ, (Κανάρη 30, T.K. 831 00, Σάμος, (αρμόδιος κ. Τσάμπος Ευάγγελος, τηλ.: 22730 27317).

18) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (523 και 524) : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, (Οδυσσέα Ελύτη 5, T.K. 811 00, Μυτιλήνη, (αρμόδια κ. Βεριβάκη Ελευθερία, τηλ.: 22510 34250, εσωτ. 105).

19) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (525 και 526) : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ, (Πλατεία Σύμης 10, T.K. 851 00, Ρόδος, (αρμόδιος κ. Πεζουβάνης Χρυσόστομος, τηλ.: 22410 43010, εσωτ. 106).

20) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (527 και 528) : ΔΕΗ ΚΩ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΩ, (Γ. Αβέρωφ 1, T.K. 853 00, Κως, (αρμόδια κ. Τηλιακού Βακίνα, τηλ.: 22420 22710).

21) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (529) : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ, (Ακτή Εθν. Αντιστάσεως, T.K. 841 00, Ερμούπολη Σύρου, (αρμόδια κ. Ζαρίφη Ειρήνη, τηλ.: 22810 79405).

22) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (530,531,532&533) : ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, (Δύο Δέντρα, T.K. 341 00, Χαλκίδα, (αρμόδια κ. Γιαννακοπούλου Βασιλική, τηλ.: 22210 58900, εσωτ. 101).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-07-2019 έως και 29-07-2019

Ε) Η ΔΕΗ ΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Λέσβου, Λέσβος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Λέσβου, Λέσβος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Χημικός, ΑΣΠ Λέσβου, Λέσβος Β. Αιγαίου

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Λήμνου, Λήμνος Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Λήμνου, Λήμνος Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ, ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου, Άγιος Ευστράτιος Λέσβου Β. Αιγαίου

3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Ικαρίας, Ικαρία Σάμου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Ικαρίας, Ικαρία Σάμου Β. Αιγαίου

5ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

1ΤΕ Μηχανικός (Μηχανολόγος), ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Σκύρου, Σκύρος Εύβοιας

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Σκύρου, Σκύρος Εύβοιας

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας (Υπάλληλος Γραφείου), ΤΣΠ Σκύρου, Σκύρος Εύβοιας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις ακόλουθες  διευθύνσεις:

1) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, Ναυμαχίας Έλλης, Περιοχή ΚΟΥΡΤΖΗ, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (αρμόδια υπάλληλος κ. Καραμήτσου Μαρία, τηλ.: 22510 26120).

2) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ & ΤΣΠ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ, Περιοχή Αύλωνας Λήμνου, Τ.Κ. 814 00, Λήμνος, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεωργαντής, τηλ.: 22540 22831).

3) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ & ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ, Περιοχή Κοκκάρι Σάμου, Τ.Κ. 831 00, Σάμος, (αρμόδια υπάλληλος κ. Ζωγράφου Α., τηλ.: 22730 92253 & 22730 92504).

4) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΧΙΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΧΙΟΥ, Περιοχή Λευκώνια Αγίου Μηνά Χίου, Τ.Κ. 821 00, Χίος, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Καμαράδος Μιχαήλ, τηλ.: 22710 44515).

5) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΚΥΡΟΥ: Γραφεία ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ, Περιοχή Αχερούνες Σκύρου, Τ.Κ. 340 07, Σκύρος, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Φεργάδης Μηνάς, τηλ.: 22220 93439).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-07-2019

ΣΤ) H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρίας Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής για τον Κλάδο ΑΗΣ Μελίτης που εδρεύει στη Μελίτη Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

Έντυπο Αίτησης 

Παράρτημα

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 31/07/2019 έως και Παρασκευή 09/08/2019

Ζ)  Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2019

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Η/ΥΠαράρτημα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 19.07.2019 έως και 29.07.2019

Η) Η ΔΕΗ προχωρά στην πρόσληψη 86 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΔΠΒΕ).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Η/Υ

Παράρτημα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 18.07.2019 έως και 29.07.2019.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Πηγή


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοινοποιήστε το άρθρο

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο