Προσλήψεις 500 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ1Α/2019

(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

των κτιρίων που στεγάζονται  οι υπηρεσίες του   Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, 25 (παρ. 9) του Ν. 4440/2016 και 64 του Ν. 4590/2019)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 25, παρ.9, του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

3. Τις διατάξεις των Β.Δ. 404 & 405/1971 και τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 “Περί Οργάνωσης και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού”, όπως ισχύουν.

4. To Ν.Δ. 2961/1954 «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, ο οποίος μετονομάσθηκε σε “Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ” με το Ν.Δ.212/1969.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4144/2013(ΦΕΚ88΄/τ.Α΄/18-04-2013).

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) με το οποίο αντικαθίστανται οι λέξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 45 (Νομός Τρικάλων) Α4 του Ν.3852/2010 (Α΄87) «Δήμος Καλαμπάκας» από τις λέξεις «Δήμος Μετεώρων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/24-12-2018).

9. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/663/12636/03.05.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1581/τ.Β΄/08.05.2018) περί καθορισμού των περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας για την μοριοδότηση στις προσλήψεις.

10. Την από 27-11-2018 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα.

11. Την υπ’ αριθμ. 4253/95/27-11-2018 απόφαση του Δ.Σ – ΟΑΕΔ με την οποία αιτιολογείται η συνδρομή της απρόβλεπτης και επείγουσας περίστασης για πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016.

12. Το υπ’ αριθμ. 100/11.12.2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ. Σ. του ΟΑΕΔ.

13. Το αρ. Υ.Σ.:417/31-12-2018 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης – Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68450/2185/31-12-2018 τροποποίηση της ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης, τα οποία διαβιβάστηκαν στο ΑΣΕΠ με το υπ’ αριθμ. πρωτ.2/02-01-2019 διαβιβαστικό έγγραφο.

14. Το από 8-01-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Διοικητικού του ΟΑΕΔ, σχετικά με την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων.

15. Την ανάγκη καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τόσο σε κεντρικές όσο και σε Περιφερειακές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14322/15-2-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ και την εκ νέου αποστολή της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1 Α/2019, για έγκριση από το ΑΣΕΠ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου,  Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      201       Διοίκηση- Άλιμος     Άλιμος (Δήμος Αλίμου) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       11
202 ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Καλαμακίου   Άλιμος (Δήμος Αλίμου) Ν. Αττικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας   Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και 6
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)  
      203       Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής     Άλιμος (Δήμος Αλίμου) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       5
      204       ΚΠΑ2 Δάφνης     Άλιμος (Δήμος Αλίμου) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      205       ΚΠΑ2 Αθήνας     Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      206     Κτίριο Σολωμού 60 Αθήνα     Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       3
      207     Κτίριο Πατησίων 37 Αθήνα     Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      208       ΚΠΑ2 Πατησίων     Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      209       ΚΠΑ2 Πλ. Αττικής     Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      210     ΚΠΑ2 Αμπελοκήπων     Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      211       ΚΠΑ2 Καισαριανής     Βύρωνας (Δήμος Βύρωνας) Ν. Αττικής       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      212     KEK AMEA-ΙΕΚ Γαλατσίου Αθήνα     Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      213     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. Γαλατσίου Αθήνα   Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      214       ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας   Νέα Ιωνία (Δήμος Νέας Ιωνίας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      215     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Ηρακλείου (Αττικής)     Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       3
      216     ΚΠΑ2 Αγίας Παρασκευής   Αγία Παρασκευή (Δήμος Αγίας Παρασκευής) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      217       ΚΠΑ2 Αμαρουσίου     Μαρούσι (Δήμος Αμαρουσίου) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      218       IEK Κηφισιάς     Κηφισιά (Δήμος Κηφισιάς) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
          219       ΚΠ Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Κηφισιά         Κηφισιά (Δήμος Κηφισιάς) Ν. Αττικής         ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)           1
      220       ΚΠΑ2 Κηφισιάς     Κηφισιά (Δήμος Κηφισιάς) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      221       ΚΠΑ2 Γλυφάδας       Γλυφάδα (Δήμος Γλυφάδας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      222       ΚΠΑ2 Καλλιθέας   Καλλιθέα (Δήμος Καλλιθέας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
223 ΒΝΣ Μοσχάτου Μοσχάτο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου Ν. Αττικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 4
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
          (4ωρη απασχόληση)  
      224       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Μοσχάτου     Μοσχάτο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       6
    225     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Πειραιά     Πειραιάς (Δήμος Πειραιώς) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       6
      226       ΚΠΑ2 Πειραιά     Πειραιάς (Δήμος Πειραιώς) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       2
      227       ΒΝΣ Κερατσινίου     Κερατσίνι (Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       6
      228       ΚΠΑ2 Κερατσινίου     Κερατσίνι (Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       2
      229       ΚΠΑ2 Νίκαιας   Νίκαια (Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
230 Κεντρικές Αποθήκες Οργανισμού Άγιος Ιωάννης Ρέντης (Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι 3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      Ν. Αττικής   τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)  
      231     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Ρέντη   Άγιος Ιωάννης Ρέντης (Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       5
      232       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Αιγάλεω     Αιγάλεω (Δήμος Αιγάλεω) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       6
      233       ΚΠΑ2 Αιγάλεω     Αιγάλεω (Δήμος Αιγάλεω) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      234       ΒΝΣ Περιστερίου     Περιστέρι (Δήμος Περιστερίου) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
      235       ΚΠΑ2 Περιστερίου     Περιστέρι (Δήμος Περιστερίου) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας   Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      236       ΒΝΣ Αγίας Βαρβάρας     Αγία Βαρβάρα (Δήμος Αγίας Βαρβάρας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας   Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
237 ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων Άγιοι Ανάργυροι (Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού) Ν. Αττικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και 2
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)  
      238       ΒΝΣ Άνω Λιοσίων     Άνω Λιόσια (Δήμος Φυλής) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
        239         ΚΠΑ2 Αγ. Αναργύρων-Ιλίου       Ίλιον (Δήμος Ιλίου) Ν. Αττικής       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)         2
      240       ΒΝΣ Ελευσίνας     Ελευσίνα (Δήμος Ελευσίνας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       4
      241       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Ελευσίνας     Ελευσίνα (Δήμος Ελευσίνας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       4
      242       ΚΠΑ2 Ελευσίνας       Ελευσίνα (Δήμος Ελευσίνας) Ν. Αττικής       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας   Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
          243           ΚΠΑ2 Μεγάρων         Μέγαρα (Δήμος Μεγαρέων) Ν. Αττικής         ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)           1
      244       ΒΝΣ Μενιδίου     Αχαρναί (Δήμος Αχαρνών) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       6
        245         ΚΠΑ2 Αχαρνών       Αχαρναί (Δήμος Αχαρνών) Ν. Αττικής       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)         1
        246       ΒΝΣ Ολυμπιακού Χωριού       Θρακομακεδόνες (Δήμος Αχαρνών) Ν. Αττικής       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)         4
        247       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. Παλλήνης       Παλλήνη (Δήμος Παλλήνης) Ν. Αττικής       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)         2
248 ΚΠΑ2 Παλλήνης Παλλήνη (Δήμος Παλλήνης) Ν. Αττικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)  
      249       ΚΠΑ2 Λαυρίου     Λαύριο (Δήμος Λαυρεωτικής) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
        250       ΚΠΑ2 Μαρκόπουλου     Μαρκόπουλο (Δήμος Μαρκόπουλου) Ν. Αττικής       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)         1
      251     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας   Σαλαμίνα (Δήμος Σαλαμίνας) Ν. Αττικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      252       ΒΝΣ Αγρινίου     Αγρίνιο (Δήμος Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       3
      253       ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ     Αγρίνιο (Δήμος Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      254       ΙΕΚ-ΚΕΚ Αγρινίου     Αγρίνιο (Δήμος Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
255 ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Αγρινίου Αγρίνιο (Δήμος Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια 3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)  
      256       ΒΝΣ Μεσολογγίου   Μεσολόγγι (Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) Ν. Αιτωλ/νίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
      257     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Μεσολογγίου   Μεσολόγγι (Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) Ν. Αιτωλ/νίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      258     ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   Μεσολόγγι (Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) Ν. Αιτωλ/νίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      259       ΚΠΑ2 Ναυπάκτου     Ναύπακτος (Δήμος Ναυπακτίας) Ν. Αιτωλ/νίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      260       ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ   Άργος ( Δήμος Άργους- Μυκηνών) Ν. Αργολίδας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      261     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- ΚΕΚ-ΙΕΚ Αργολίδας     Ναύπλιο (Δήμος Ναυπλιέων) Ν. Αργολίδας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
262 ΚΠΑ2 Ναυπλίου Ναύπλιο (Δήμος Ναυπλιέων) Ν. Αργολίδας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)  
      263       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- ΚΕΚ Τρίπολης     Τρίπολη (Δήμος Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
      264       ΚΠΑ2 Τρίπολης     Τρίπολη (Δήμος Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      265       ΒΝΣ Άρτας     Άρτα (Δήμος Αρταίων) Ν. Άρτας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
      266     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. Άρτας   Άρτα (Δήμος Αρταίων) Ν. Άρτας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
    267     ΚΠΑ2 Άρτας   Άρτα (Δήμος Αρταίων) Ν. Άρτας   ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021     1
      268       ΒΝΣ Πάτρας     Πάτρα (Δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
      269       ΚΠΑ2 Αγ. Ανδρέα     Πάτρα (Δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       2
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      270       ΚΠΑ2 Πάτρας     Πάτρα (Δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
      271       ΚΠΑ2 Αιγίου     Αίγιο (Δήμος Αιγιαλείας) Ν. Αχαΐας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      272     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ -IEK Πάτρας     Ρίο – Πατρών (Δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       5
      273       Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου     Ρίο -Πατρών (Δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
      274       ΚΠΑ2 Θήβας     Θήβα (Δήμος Θηβαίων) Ν. Βοιωτίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      275       ΚΠΑ2 Λιβαδειάς     Λιβαδειά (Δήμος Λεβαδέων) Ν. Βοιωτίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
276 ΒΝΣ Δράμας Δράμα (Δήμος Δράμας) Ν. Δράμας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        (4ωρη απασχόληση)  
      277     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.ΣΙΕΚ Δράμας     Δράμα (Δήμος Δράμας) Ν. Δράμας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       7
      278       ΚΠΑ2 Δράμας     Δράμα (Δήμος Δράμας) Ν. Δράμας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      279       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. Ρόδου     Ρόδος (Δήμος Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       2
      280       ΚΠΑ2 Αρχαγγέλου Ρόδου     Ρόδος (Δήμος Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      281       ΚΠΑ2 Ρόδου     Ρόδος (Δήμος Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      282       ΚΠΑ2 Κω   Κως (Δήμος Κω) Ν. Δωδεκανήσου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
283 ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- ΚΕΚ Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη (Δήμος Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 2
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        (4ωρη απασχόληση)  
      284       ΚΠΑ2 Αλεξανδρούπολης     Αλεξανδρούπολη (Δήμος Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      285       ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου     Διδυμότειχο (Δήμος Διδυμοτείχου) Ν. Έβρου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      286       ΚΠΑ2 Ορεστιάδας     Ορεστιάδα (Δήμος Ορεστιάδας) Ν. Έβρου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      287       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.ΣΙΕΚ Ορεστιάδας     Ορεστιάδα (Δήμος Ορεστιάδας) Ν. Έβρου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       5
      288     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Χαλκίδος     Βασιλικό – Χαλκίδας (Δήμος Χαλκιδέων) Ν. Ευβοίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
      289       ΚΠΑ2 Χαλκίδας     Χαλκίδα (Δήμος Χαλκιδέων) Ν. Ευβοίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
290 ΚΠΑ2 Καρπενησίου Καρπενήσι (Δήμος Καρπενησίου) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      Ν. Ευρυτανίας   απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)  
      291       ΚΠΑ2 Ζακύνθου     Ζάκυνθος (Δήμος Ζακύνθου) Ν. Ζακύνθου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
    292     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Πύργου   Πύργος (Δήμος Πύργου) Ν. Ηλείας   ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021     3
      293       ΚΠΑ2 Πύργου     Πύργος (Δήμος Πύργου) Ν. Ηλείας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      294       ΚΠΑ2 Αμαλιάδας     Αμαλιάδα (Δήμος Ήλιδας) Ν. Ηλείας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      295       ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Βέροιας     Βέροια (Δήμος Βέροιας) Ν. Ημαθίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       6
      296       ΚΠΑ2 Βέροιας     Βέροια (Δήμος Βέροιας) Ν. Ημαθίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
297 ΚΠΑ2 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια (Δήμος Αλεξάνδρειας) Ν. Ημαθίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
          (4ωρη απασχόληση)  
      298       ΒΝΣ Νάουσας     Νάουσα (Δήμος Νάουσας) Ν. Ημαθίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       5
      299       ΚΠΑ2 Νάουσας     Νάουσα (Δήμος Νάουσας) Ν. Ημαθίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      300     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Ηρακλείου     Ηράκλειο-Κρήτης (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
      301       ΚΠΑ2 Ηρακλείου   Ηράκλειο-Κρήτης (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      302     Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης Ηράκλειο   Ηράκλειο-Κρήτης (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      303     ΚΠΑ2 Ηγουμενίτσας   Ηγουμενίτσα (Δήμος Ηγουμενίτσας) Ν. Θεσπρωτίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      304       ΒΝΣ Ηγουμενίτσας   Ηγουμενίτσα (Δήμος Ηγουμενίτσας) Ν. Θεσπρωτίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      305     ΠΔ Κεντ. και Δυτ. Μακεδονίας Θεσσαλονίκη   Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      306     ΚΠΑ2 & ΕΚΟ Θεσσαλονίκης   Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      307       ΚΠΑ2 Τούμπας Θεσσαλονίκη   Τούμπα – Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      308     1η ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης   Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       8
      309     2η ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Θεσσαλονίκης   Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       7
      310       ΚΠΑ2 Νεάπολης       Νεάπολη (Δήμος Νεάπολης – Συκεών) Ν. Θεσσαλονίκης       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      311       ΚΠΑ2 Π. Αξιού     Αξιός -Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      312     ΒΝΣ Πυλαίας Θεσ/νίκης   Πυλαία (Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       8
      313     ΕΠΑ.Σ Ωραιοκάστρου     Ωραιόκαστρο (Δήμος Ωραιοκάστρου) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       6
      314       ΙΕΚ Ωραιοκάστρου     Ωραιόκαστρο (Δήμος Ωραιοκάστρου) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      315     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Π.Β.Μ-ΕΠΑ.Σ Λακκιάς     Λακκιά – Βασιλικών (Δήμος  Θέρμης) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       9
      316     ΚΠΑ2 Λαγκαδά Λαγκαδά     Λαγκαδά (Δήμος Λαγκαδά) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
317 ΚΠΑ2 25ης Μαρτίου Καλαμαριά Καλαμαριά (Δήμος Καλαμαριάς) Ν. Θεσσαλονίκης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        (4ωρη απασχόληση)  
      318     Κτίριο Τέως ΟΕΚ Καλαμαριά     Καλαμαριά (Δήμος Καλαμαριάς) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      319     ΚΠΑ2 Ιωνίας Ιωνία     Ιωνία – Θεσ/νίκης (Δήμος Δέλτα) Ν. Θεσσαλονίκης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      320       ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     Ιωάννινα (Δήμος Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       6
      321     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- ΙΕΚ-ΚΕΚ Ιωαννίνων     Ιωάννινα (Δήμος Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       4
      322       ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     Ιωάννινα (Δήμος Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
        323         ΠΔ Ηπείρου       Ιωάννινα (Δήμος Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)         1
324 ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ Καβάλας Καβάλα (Δήμος Καβάλας) Ν. Καβάλας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 8
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        (4ωρη απασχόληση)  
      325       ΠΔ Αν. Μακ. Θράκης     Καβάλα (Δήμος Καβάλας) Ν. Καβάλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      326       ΚΠΑ2 Καβάλας     Καβάλα (Δήμος Καβάλας) Ν. Καβάλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      327       ΚΠΑ2 Χρυσούπολης     Χρυσούπολη (Δήμος Νέστου) Ν. Καβάλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      328       ΚΠΑ2 Ελευθερούπολης     Ελευθερούπολη (Δήμος Παγγαίου) Ν. Καβάλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      329       ΚΠΑ2 Θάσου   Θάσος (Δήμος Θάσου) Ν. Καβάλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      330       ΒΝΣ Καρδίτσας     Καρδίτσα (Δήμος Καρδίτσας) Ν. Καρδίτσας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       6
331 ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Καρδίτσας Καρδίτσα (Δήμος Καρδίτσας) Ν. Καρδίτσας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και 6
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)  
      332       ΚΠΑ2 Καρδίτσας     Καρδίτσα (Δήμος Καρδίτσας) Ν. Καρδίτσας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      333       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Καστοριάς     Καστοριά (Δήμος Καστοριάς) Ν. Καστοριά     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       2
      334       ΚΠΑ2 Καστοριάς     Καστοριά (Δήμος Καστοριάς) Ν. Καστοριά     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      335       ΕΠΑΣ Κέρκυρας     Κέρκυρα (Δήμος Κέρκυρας) Ν. Κέρκυρας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      336       ΚΠΑ2 Κέρκυρας     Κέρκυρα (Δήμος Κέρκυρας) Ν. Κέρκυρας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       2
      337     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ. Σ ΚΙΛΚΙΣ     Κιλκίς (Δήμος Κιλκίς) Ν. Κιλκίς     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       6
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      338       ΚΠΑ2 Κιλκίς     Κιλκίς (Δήμος Κιλκίς) Ν. Κιλκίς     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      339       ΚΠΑ2 Γουμένισσας     Γουμένισσα (Δήμος Παιονίας) Ν. Κιλκίς     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      340       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Κοζάνης     Κοζάνη (Δήμος Κοζάνης) Ν. Κοζάνης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       8
      341       ΚΠΑ2 Κοζάνης     Κοζάνη (Δήμος Κοζάνης) Ν. Κοζάνης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      342       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Πτολεμαΐδας     Πτολεμαΐδα (Δήμος Εορδαίας) Ν. Κοζάνης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       8
      343       ΚΠΑ2 Πτολεμαΐδας     Πτολεμαΐδα (Δήμος Εορδαίας) Ν. Κοζάνης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
344 ΚΠΑ2 Κιάτου Κιάτο (Δήμος Σικυωνίων) Ν. Κορινθίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
          (4ωρη απασχόληση)  
      345       ΚΠΑ2 Κορίνθου     Κόρινθος (Δήμος Κορινθίων) Ν. Κορινθίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      346     ΚΠΑ2 Ερμούπολης- Σύρου     Ερμούπολη – Σύρου (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης) Ν. Κυκλάδων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      347       ΚΠΑ2 Θήρας     Θήρα (Δήμος Θήρας) Ν. Κυκλάδων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      348       ΚΠΑ2 Νάξου     Νάξος (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων) Ν. Κυκλάδων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
        349         ΚΠΑ2 Πάρου       Πάρος (Δήμος Πάρου) Ν. Κυκλάδων       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)         1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      350       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Σπάρτης     Σπάρτη (Δήμος Σπάρτης) Ν. Λακωνίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      351       ΚΠΑ2 Σπάρτης     Σπάρτη (Δήμος Σπάρτης) Ν. Λακωνίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      352     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- ΙΕΚ-ΚΕΚ Λάρισας     Λάρισα (Δήμος Λαρισαίων) Ν. Λάρισας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       8
      353       ΚΠΑ2 Λάρισας     Λάρισα (Δήμος Λαρισαίων) Ν. Λάρισας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      354     Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας     Λάρισα (Δήμος Λαρισαίων) Ν. Λάρισας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       2
      355       ΒΝΣ Λάρισας     Γιάννουλης- Λάρισας (Δήμος Λαρισαίων) Ν. Λάρισας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       6
      356       ΚΠΑ2 Ελασσόνας     Ελασσόνα (Δήμος Ελασσόνας) Ν. Λάρισας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      357       ΚΠΑ2 Αγίου Νικολάου   Άγιος Νικόλαος- Λασιθίου (Δήμος Αγίου Νικολάου) Ν. Λασιθίου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      358       ΚΠΑ2 Ιεράπετρας     Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Ν. Λασιθίου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      359       ΚΠΑ2 Σητείας     Σητεία (Δήμος Σητείας) Ν. Λασιθίου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      360       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. Μυτιλήνης     Μυτιλήνη (Δήμος Λέσβου) Ν. Λέσβου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
      361       ΚΠΑ2 Λευκάδας     Λευκάδα (Δήμος Λευκάδας) Ν. Λευκάδας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      362       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- ΙΕΚ-ΚΕΚ Βόλου     Βόλος (Δήμος Βόλου) Ν. Μαγνησίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       8
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      363       ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ     Βόλος (Δήμος Βόλου) Ν. Μαγνησίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      364       ΚΠΑ2 ΑΛΜΥΡΟΥ     Αλμυρός (Δήμος Αλμυρού) Ν. Μαγνησίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      365       ΒΝΣ Καλαμάτας     Καλαμάτα (Δήμος Καλαμάτας) Ν. Μεσσηνίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       4
      366       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Καλαμάτας     Καλαμάτα (Δήμος Καλαμάτας) Ν. Μεσσηνίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
      367       ΚΠΑ2 Καλαμάτας     Καλαμάτα (Δήμος Καλαμάτας) Ν. Μεσσηνίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      368       ΒΝΣ Ξάνθης     Ξάνθη (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        369         ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ Ξάνθης       Ξάνθη (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης       ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)         7
      370       ΚΠΑ2 Ξάνθης     Ξάνθη (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      371       ΚΠΑ2 Αριδαίας     Αριδαία – Πέλλας (Δήμος Αλμωπίας) Ν. Πέλλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      372       ΚΠΑ2 Γιαννιτσών     Γιαννιτσά – Πέλλας (Δήμος Πέλλας) Ν. Πέλλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      373       ΚΠΑ2 Έδεσσας     Έδεσσα – Πέλλας (Δήμος Πέλλας) Ν. Πέλλας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      374     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Κατερίνης     Κατερίνη (Δήμος Κατερίνης) Ν. Πιερίας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
375 ΚΠΑ2 Κατερίνης Κατερίνη (Δήμος Κατερίνης) Ν. Πιερίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
        τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)  
      376       ΚΠΑ2 Πρέβεζας     Πρέβεζα (Δήμος Πρέβεζας) Ν. Πρεβέζης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      377       ΚΠΑ2 Ρεθύμνου     Ρέθυμνο (Δήμος Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      378       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ ΙΕΚ Κομοτηνής     Κομοτηνή (Δήμος Κομοτηνής) Ν. Ροδόπης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
          379           ΚΠΑ2 Κομοτηνής         Κομοτηνή (Δήμος Κομοτηνής) Ν. Ροδόπης         ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)           1
      380       ΒΝΣ Κομοτηνής     Κομοτηνή (Δήμος Κομοτηνής) Ν. Ροδόπης     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
          381           ΚΠΑ2 Σαπών       Σάπες (Δήμος Μαρώνιας- Σαπών) Ν. Ροδόπης         ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)           1
      382       ΚΠΑ2 Σάμου     Σάμος (Δήμος Σάμου) Ν. Σάμου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      383       ΚΠΑ2 Αγίου Κήρυκα Ικαρίας   Άγιος Κήρυκος- Ικαρίας (Δήμος Ικαρίας) Ν. Σάμου     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      384       ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ.-ΙΕΚ Σερρών     Σέρρες (Δήμος Σερρών) Ν. Σερρών     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       6
      385       ΚΠΑ2 Σερρών     Σέρρες (Δήμος Σερρών) Ν. Σερρών     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      386       ΚΠΑ2 Νιγρίτας     Νιγρίτα- Σερρών (Δήμος Βισαλτίας) Ν. Σερρών     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      387     ΚΠΑ2 Σιδηροκάστρου     Σιδηρόκαστρο (Δήμος Σιντικής) Ν. Σερρών     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      388       ΒΝΣ Τρικάλων     Τρίκαλα (Δήμος Τρικκαίων) Ν. Τρικάλων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       7
      389       ΚΠΑ2 Τρικάλων     Τρίκαλα (Δήμος Τρικκαίων) Ν. Τρικάλων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       2
      390       ΚΠΑ2 Καλαμπάκας     Καλαμπάκα (Δήμος Μετεώρων) Ν. Τρικάλων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      391     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ- ΙΕΚ-ΚΕΚ Λαμίας     Λαμία (Δήμος Λαμιέων) Ν. Φθιώτιδας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       6
      392       ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ     Λαμία (Δήμος Λαμιέων) Ν. Φθιώτιδας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
      393     ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ Φλώρινας     Φλώρινα (Δήμος Φλώρινας) Ν. Φλώρινας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       5
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      394       ΚΠΑ2 Φλώρινας     Φλώρινα (Δήμος Φλώρινας) Ν. Φλώρινας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      395       ΚΠΑ2 Αμυνταίου     Αμύνταιο (Δήμος Αμυνταίου) Ν. Φλώρινας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      396       ΚΠΑ2 Άμφισσας     Άμφισσα (Δήμος Δελφών) Ν. Φωκίδας     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      397       ΚΠΑ2 Πολυγύρου     Πολύγυρος (Δήμος Πολυγύρου) Ν. Χαλκιδικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      398       ΚΠΑ2 Αρναίας     Αρναία (Δήμος Αριστοτέλη) Ν. Χαλκιδικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
      399       ΚΠΑ2 Μουδανιών     Μουδανιά (Δήμος Νέας Προποντίδας) Ν. Χαλκιδικής     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021   (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      400       ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ. Χανίων     Χανιά (Δήμος Χανίων) Ν. Χανίων     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021       4
        (4ωρη απασχόληση)  
      401       ΚΕΤΕΚ- ΕΠΑ.Σ.ΜΑΘ. Χίου       Χίος (Δήμος Χίου)     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021       2
        (4ωρη απασχόληση)  
      402       ΚΠΑ2 Χίου       Χίος (Δήμος Χίου)     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση)       1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)   Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα     201 έως και 402       «Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 Ν 2527/1997».    

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Ειδικότερα για τους υποψήφιους των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) είναι απαραίτητο να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από 4 έως 6 μήνες)
 2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3)
 • ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 • ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]
 • ΕΜΠΕΙΡΙΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]

10.α      Κτηθείσα σε κτίρια ή Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

 1. β      Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)
 2. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%
 3. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Τα    ανωτέρω   κριτήρια    μοριοδοτούνται    όπως    αναλυτικά    περιγράφεται         στον κατωτέρω πίνακα βαθμολόγησής τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

μήνες 1 2 3 4 5 6
μονάδες 0 0 0 200 250 300
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….
μήνες εμπειρίας 1 2 3 …     118    119     120
μονάδες 8 16 24 …     944     952     960
μήνες εμπειρίας 1 2 3 …     118    119     120
μονάδες 7 14 21 …     826     833     840
ποσοστό αναπηρίας      50% 60%
μονάδες                      150 180
ποσοστό αναπηρίας      50% 60% 67% 70%
μονάδες                      100 120 134 140
* Σε περίπτωση που συμπίπτει το ίδιο χρονικό διάστημα απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περισσότερα μόρια.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 • Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των Νομών Δράμας (κωδ. 276 – 278), Έβρου (κωδ. 283-287), Ευρυτανίας (κωδ. 290), Θεσπρωτίας (κωδ. 303-304), Καστοριάς (κωδ. 333-334), Κιλκίς (κωδ. 337-339), Ξάνθης (κωδ. 368-370), Πέλλας (κωδ. 371-373), Ροδόπης (κωδ. 378-381), Σερρών (κωδ. 384-387) και Φλώρινας (κωδ. 393-395), των Δήμων Δελφών και Δωρίδος ν. Φωκίδας (κωδ. 396) και των δήμων Ρόδου (κωδ. 279- 281), Κω (κωδ. 282), Ζακύνθου (κωδ. 291), Θάσου (κωδ. 329), Κέρκυρας (κωδ. 335- 336), Σύρου – Ερμούπολης (κωδ. 346), Θήρας (κωδ. 347), Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (κωδ. 348), Πάρου (κωδ. 349), Λέσβου (κωδ. 360), Λευκάδας (κωδ. 361), Σάμου (κωδ. 382), Ικαρίας (κωδ. 383) & Χίου (κωδ.401- 402) αντίστοιχα, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν. 4057/2012.
 • Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ    ΕΜΠΕΙΡΙΑ     ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ                                           (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
  201 έως και 402 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση B ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του από 15.02.2019 Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – EΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016)‘’ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 14. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – EΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016)‘’ με σήμανση έκδοσης 15.02.2019 (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – EΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016)‘’ με σήμανση έκδοσης 15.02.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ

του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα, υποβάλλονται  υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
 • Τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής,   που  απαιτούνται      από την

Ανακοίνωση,    πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους

στην  ελληνική  γλώσσα  και  να  έχουν  επικυρωθεί,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο

«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   ΕΣΤΙΑΣΗΣ-   ΣΙΤΙΣΗΣ-   ΦΥΛΑΞΗΣ   ΑΡΘΡΟΥ   63 Ν.

4430/2016)‘’  και  ειδικότερα  στην  τελευταία  ενότητα  του  Κεφαλαίου   ΙΙ  με  τίτλο

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ    ΤΙΤΛΩΝ,

έκδοσης «15.02.2019».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ   ΚΑΙ    ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ   με    σήμανση

 • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 15 και 16 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΣΙΤΙΣΗΣ- ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016) ‘’ με σήμανση έκδοσης «15.02.2019».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΣΙΤΙΣΗΣ- ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430/2016)‘’ με σήμανση έκδοσης «15.02.2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των νομών, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδος, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται

μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο

(2) φορές.

Ανάρτηση   (ενιαία   σε  όλα   τα   σημεία)   ολόκληρης  της  ανακοίνωσης   [μαζί   με  το

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ‘’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   ΕΣΤΙΑΣΗΣ-  ΣΙΤΙΣΗΣ-  ΦΥΛΑΞΗΣ   ΑΡΘΡΟΥ   63  Ν.  4430/2016)’’με

σήμανση έκδοσης «15.02.2019»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@ asep.gr είτε στο fax: 210 – 6467728 ή 213 – 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 1. Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια  αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επισημάνσεις:

 • Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ δεν είναι δυνατή.
 • Αιτήσεις   που    υποβάλλονται   με    οποιονδήποτε   άλλο    τρόπο   και   όχι    μέσω     των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.
 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται εντός της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικού ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνημμένα στην υπογεγραμμένη εκτυπωθείσα αίτησή τους. Υποχρεωτικά στο φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της υπ’ αρ.πρωτ. ΣΟΧ1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)”.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση της ημερομηνία που φέρει ο  φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.
 • Πώς συμπληρώνεται η αίτηση – Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων – Ψευδείς δηλώσεις

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

 • Οι υποψήφιοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στην σχετική σελίδα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και καταχωρούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους (username και password) στο TAXISnet.
  • Στη συνέχεια συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης-δήλωσης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6-ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΑΕΔ).

Πίνακας Α.

Έχει συμπληρωθεί από τον ΟΑΕΔ.

Πίνακας Β.

Τα στοιχεία του υποψηφίου συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με το TAXISnet και δεν τροποποιούνται από τον υποψήφιο. Όσα στοιχεία δεν είναι καταχωρημένα στο TAXISnet εισάγονται από τον υποψήφιο.

Πίνακας Γ.

Δεν συμπληρώνεται.

Πίνακας Δ.

Δεν συμπληρώνεται.

Πίνακας Ε.

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται από τον υποψήφιο οι προτιμήσεις του. Αρχικά εμφανίζονται 5 γραμμές για αντίστοιχες επιλογές και υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον εισαγωγή επιλογών.

Σε κάθε προτίμηση καταχωρείται ο κωδικός θέσης, η τυχόν εντοπιότητα και η εμπειρία. Η επιλογή (γ) «Κύρια και επικουρικά προσόντα» δεν συμπληρώνεται.

Πίνακας ΣΤ.

Η επιλογή (α) δεν συμπληρώνεται από τον υποψήφιο (συμπληρώνεται από ΟΑΕΔ) και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία της μοριοδότησης. Οι υπόλοιπες επιλογές συμπληρώνονται από τον υποψήφιο.

Κατάλογος Συνημμένων Δικαιολογητικών.

Ανάλογα με τις επιλογές του υποψηφίου το σύστημα συμπληρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει. Υπάρχει επιλογή να συμπληρώσει επιπλέον δικαιολογητικά και ο υποψήφιος.

 • Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «15.02.2019». (Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότησή του υποψηφίου).
 • Με την υποβολή της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

β. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων.

Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης ή κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

γ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

δ. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Η υπηρεσία μας αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο

63 του Ν. 4430/2016 (χρόνος ανεργίας έως 6 μήνες, πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, γονέας έως 3 ανηλίκων τέκνων, γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, συνολική εμπειρία έως 240 μήνες που αποκτήθηκε είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

Για το κριτήριο «ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» ο υποψήφιος μοριοδοτείται με βάση την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας θα αναζητηθούν ηλεκτρονικά από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι διαθέσιμο σε Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Δημόσιων Φορέων θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτε καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναγράφονται: Οι Αριθμοί πρωτοκόλλου των Αιτήσεων των υποψηφίων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που

αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρούσας, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων ανά προτίμηση για κάθε αιτούμενη θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, τους οποίους πρέπει να  αποστείλει άμεσα (εντός 5 ημερών από τη σύνταξή τους) για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210- 6467728 ή 213- 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται  με  συστημένη  επιστολή  απευθείας  στο  ΑΣΕΠ  (Πουλίου   6,  Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό  του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει άμεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, εξάγεται προσωρινός πίνακας κατάταξης των επιλεγέντων υποψηφίων μετά την διαδικασία μοριοδότησης ο οποίος συνυποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μαζί με τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από την διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση και κύρωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του φορέα. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο