Βγήκε η νέα προκήρυξη 1Ε/2020 για 14 μόνιμες προσλήψεις

Δεκατέσσερις μόνιμες προσλήψεις προβλέπει η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ σε ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο. Η προκήρυξη φέρει τον αριθμό 1Ε/2020.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την προκήρυξη 1Ε/2020 του ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ οι προσλήψεις αφορούη δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μία θέση (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μία (1) θέση Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 1 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1. Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10001, θα γνωμοδοτεί και εισηγείται, βάσει της επιστημονικής του κατάρτισης και εξειδίκευσης, στην ιεραρχία για θέματα στα οποία λόγω ειδικότητας, διαθέτει ευρυμάθεια και τεκμηριωμένη γνώση του προς κρίση τομέα πολιτικής των δημοσίων συμβάσεων, εισηγείται και συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής μονάδας, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία, εκδίδει κανονιστικές και εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα παρέχει οδηγίες και πληροφορίες στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10002, θα γνωμοδοτεί και εισηγείται, βάσει της επιστημονικής του κατάρτισης και εξειδίκευσης, στην ιεραρχία για θέματα στα οποία λόγω ειδικότητας, διαθέτει ευρυμάθεια και τεκμηριωμένη γνώση του προς κρίση τομέα πολιτικής του εταιρικού δικαίου, μεριμνά για τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο Οδηγιών, Κανονισμών κλπ της ΕΕ σε θέματα εταιρικού δικαίου, ετήσιων λογαριασμών και εμπορικών μητρώων, συνεργάζεται με τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος για σύνθετα θέματα αλληλεπίδρασης των νομοθετημάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας με νομοθετήματα άλλων Υπουργείων και τον Αστικό Κώδικα. Καταρτίζει σχέδια ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσιακής Μονάδας, εισηγείται νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας και ιδίως σε θέματα εταιρικού δικαίου, ΓΕΜΗ και Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ), συμμετέχει σε τροποποιήσεις, προσαρμογές και νέες αναπτύξεις στα πληροφοριακά συστήματα του ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ όταν προκύπτουν από ευρωπαϊκές Οδηγίες.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης Ελεγκτή Ιατρού με κωδ. 10003 (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) καθώς και της θέσης με θητεία – Ιατροί με κωδ. 10004 (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τομέας Πολιτισμού), θα απασχοληθούν κυρίως με τον καθημερινό και δειγματοληπτικό έλεγχο των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων καθώς και με τη θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας των υπαλλήλων (ν. 1943/1991, άρθρο 60 παρ. 1 – ΦΕΚ 50/11.4.1991/τ.Α΄).

3. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών- Α.Δ.Α.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10005 θα απασχοληθούν στις Διευθύνσεις: 1) Διασφάλισης του Απορρήτου των Υποδομών, Υπηρεσιών Eφαρμογών Διαδικτύου (Δ.Δ.Α.Υ.Ε.Δ.), 2) Διασφάλισης Υποδομών και Aπορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.), οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ειδικότερα θα απασχοληθούν κυρίως με τα κάτωθι:

• Συμμετοχή στη διενέργεια τακτικών ελέγχων για την εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και στη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων για διερεύνηση περιστατικών πιθανής παραβίασης του απορρήτου επικοινωνιών κατόπιν καταγγελιών πολιτών ή περιστατικών ασφάλειας κατόπιν εν ημέρωσης από παρόχους.

• Συμμετοχή στην σύνταξη τεχνικών οδηγιών, προδιαγραφών, κανονισμών αναφορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα υπηρεσιών και δικτύων.

• Έλεγχο συμμόρφωσης των Πολιτικών Ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως προς το βαθμό συμμόρφωσής τους με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί απορρήτου των επικοινωνιών. • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την ανάλυση νέων κινδύνων οι οποίοι έχουν επίπτωση στο απόρρητο των επικοινωνιών με σκοπό την βελτιστοποίηση των μέτρων ασφάλειας και τον έλεγχο αυτών.

• Συνεργασία της Αρχής με αντίστοιχες Αρχές άλλων χωρών, καθώς συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά συνέδρια και επιτροπές για την ενημέρωση και την παρακολούθηση ζητημάτων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

• Τήρηση Μητρώου παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10006 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η οποία είναι αρμόδια για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα θα απασχοληθούν κυρίως με τα κάτωθι:

• Συμμετοχή στη διενέργεια αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών τακτικών και εκτάκτων ελέγχων σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, αρχεία Δημοσίων Υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

• Συμμετοχή στην σύνταξη κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των ταχυμεταφορών.

• Έλεγχο συμμόρφωσης των Πολιτικών Ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ταχυδρομικών υπηρεσιών ως προς το βαθμό συμμόρφωσής τους με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί απορρήτου των επικοινωνιών. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10007 θα απασχοληθούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών, το οποίο παρέχει νομική υποστήριξη στα όργανα διοίκησης και στις οργανικές μονάδες της Αρχής. Ειδικότερα θα απασχοληθούν κυρίως με τα κάτωθι:

• Την υποστήριξη των Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. στη σύνταξη κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, καθώς και την επεξεργασία νομικών κειμένων ύστερα από αίτηση των υπηρεσιών.

• Την ενημέρωση των Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. για κάθε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις αρμοδιότητές της.

• Την νομική συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. για:

α) την αντιμετώπιση παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και της διαδικασίας άρσης αυτού, β) τη διερεύνηση και επεξεργασία των καταγγελιών παραβίασης του απορρήτου και την προετοιμασία της διαδικασίας ακροάσεων, γ) τη διασφάλιση της νομιμότητας των διαφόρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για την λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε., δ) την αντιμετώπιση των περιπτώσεων παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών και την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Δείτε εδω όλη την προκήρυξη

Γίνετε μέλος στην ομάδα «ΑΣΕΠ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ» για να μαθαίνετε πρώτοι τις νέες θέσεις εργασίας

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοινοποιήστε το άρθρο

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο